News & Events


ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಗೀತಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
*ಹರಿಹರ*:ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ' *ನನ್ನ ನಾಡು- ನನ್ನ ಹಾಡು*   ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ.... Read More >

ಶಿಕ್ಷಕ -ರಕ್ಷಕ ಸಮಾಲ ೋಚನ ಹಾಗ ಸಾಧನಾ ಅರ್ಲ ೋಕನಾ ಸಭ .
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಾ ನಿರ್ಯಿಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಯಗೂ ರಕ್ಷಕರು ಒಂದ್ೆೇ ನಯಣಾದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದದಂತೆ. ಪರಸ್ಪರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಯರ್ಿ ನಿರ್ಿಹಿಸಿದ್ಯಗ ರ್ಯತ್ರ.... Read More >

ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪರವಾಸ ರ್ರದಿ ( ದ ಹಲಿ, ಪಂಜಾಬ್, ಆಗ್ರ)
"ಕಲಿಯುತ್ಾಾ ಕಲಿಸು" ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಣ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರಣವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಬೆನೋಧನೆ ಮಾಡಬೆೋಕಾದರೆ ತಾನಣ ಓದಿ ತಿಳಿದಣಕೆನಂಡಿರಣವ.... Read More >

Gandhi-Shastri Jayanthi Celebration
The 153rd Gandhi Jayanthi and 118th Lal Bahadur Shastri Jayanti was celebrated with much fanfare at St. Aloysius Pre University College Harihar. ... Read More >

75 th Independence day Celebration
The 75 th independence day of our country “Azadi Ka Amrith Mahotsav”, a symbol of pride and identity of our nation, was celebrated with a grandeur... Read More >

Feast of St. Ignatius of Loyola
St. Ignatius of Loyola made a revolutionary change in the world through education and service by establishing Jesuit institutions. It is commendable... Read More >